நீர்க்கோடு!!!

Pratheba Pratheba Follow Sep 15, 2016 · 1 min read
நீர்க்கோடு!!!
Share this

நீர்க்கோடு!!!

பொன்னி என்பதொரு பெரும் நீர்க்கோடு அதன் தண்ணி பிரிக்கும் வழக்கோடு சில பல பேரின் ஆணவ செருக்கோடு உனக்கும் எனக்கும் நடுவில் வந்ததொரு நீர்க்கோடு

கண்ணீர் கரைகளில் காதல் கடிதமெழுதி கன்னட காற்றில் கரைந்து விட்டேன்… கரைவந்து சேர்ந்ததோ கண்ணனிடம்…

Pratheba
Written by Pratheba Follow
கொஞ்சம் கவிதைக்காரி, நிறைய கனவுக்காரி, தமிழைக் காதலிக்கும் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி

Like/Comments