கவிதை

Pratheba Pratheba Follow Sep 25, 2016 · 1 min read
கவிதை
Share this

கவிதை

சொல்விதை…

சொல் வதை…

இரண்டும் கலந்துநான்

தமிழ் கொல்வதை நீ …

கவிதை என்றுரைத்தால்

கொஞ்சம்…

நெஞ்சம்…

மகிழ்வேன் நான்…

Pratheba
Written by Pratheba Follow
கொஞ்சம் கவிதைக்காரி, நிறைய கனவுக்காரி, தமிழைக் காதலிக்கும் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி

Like/Comments