கடிதம்...

கொஞ்சம் புன்னகை தா...
நிறைய கனவுகள் தா...
கைபிடித்து என்னுடன் வா...
கொஞ்சம் அழுகிற போது...
கண்ணீர் துடைக்க விரல் கொடு...
மீறியும் நான் தேம்பினால்...
எனக்கு மட்டும் ரகசிய குரல்கொடு...
தினமொரு குறுநகை சிந்திடு...
என் வாசலில் பூக்கோலம் வளர்ந்திட...